28. Vakuudet, vastuusitoumukset ja ehdolliset velat

M €

31.12.2015

31.12.2014

Velat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä

  

ja pantteja

1 849,7

1 787,0

Annetut kiinnitykset

2 551,5

2 554,4

Pantatut osakkeet

213,6

212,5

Pantatut vakuudet yhteensä

2 765,1

2 766,9

   

Muut annetut vakuudet

  
   

Annetut kiinnitykset

12,8

12,9

Annetut takaukset*)

433,3

346,2

Muut annetut vakuudet yhteensä

446,1

359,1

   

 *) Annetut takaukset ovat pääasiassa konserniyhtiöiden ottamien velkojen vakuudeksi annettuja omavelkaisia takauksia

31.12.2015 luvut sisältävät Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin kohdistuvia vastuita:
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä 493,0 miljoonaa euroa; annetut vakuudet yhteensä 816,3 miljoonaa euroa.

Muut vastuut

Keskeneräisiin investointeihin liittyvät merkittävimmät hankintasitoumukset, joita ei ole kirjattu kirjanpitoon:

M€

31.12.2015

31.12.2014

Uudistuotanto

253,9

265,9

Peruskorjaukset

22,5

35,0

Yhteensä

276,4

300,9

   

 31.12.2015 luvut sisältävät Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin kohdistuvia peruskorjausvastuita
yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.

Arvonlisäveron tarkistusvastuut

  

M €

31.12.2015

31.12.2014

Arvonlisäveron palautusvastuu

3,1

2,5

   

 

  

Maanhankintavastuut

  

M €

31.12.2015

31.12.2014

Tavoiterakennusoikeuteen ja kaavaluonnokseen

 

 

perustuvat kauppahinnat

14,3

15,3

Vastuut kunnallistekniikan rakentamisesta

4,4

5,5

   

Rakennuttamisvastuu

Espoon Suurpellon I ja II asemakaava-alueita koskevaan maankäyttösopimukseen sisältyy viivästyssakoin sanktioidut aikataulut rakentamiselle.

Kaava-alueet on sopimuksessa jaettu kolmeen toteuttamisalueeseen, joilla on VVO:n vastuulla rakennusoikeutta seuraavasti: 2. alue – 18.217 (18.217) k-m2 ja 3. alue -16.125 (16.125) km2. Sopimuksessa on määrätty, että kaikki asuinrakennusoikeus on rakennettava valmiiksi 2. alueella marraskuuhun 2013 ja 3. alueella marraskuuhun 2016 mennessä. Rakentaminen ei ole kaikilta osin toteutunut aikataulussa. Viivästyssakko on porrastettu viivästysajan mukaan ja voi enimmillään, viivästyksen jatkuttua vähintään viisi vuotta, olla puolet sopimuksen mukaisesta maankäyttö-maksusta. Sopimuksen mukaan kaupunki voi olosuhteiden muuttuessa pienentää tai olla perimättä viivästyssakkoja.

Vantaan Jokinimen kortteleita 62007 ja 62025 koskevaan maankäyttösopimukseen sisältyy viivästyssakoin sanktioidut aikataulut rakentamiselle. Rakennuttamisvelvoite on jaettu erilaisiin rahoitus- ja omistusmuotoihin.

Espoon kaupungissa sijaitsevaan tonttiin (49-12-220-1) sisältyy sopimussakoin sanktioitu aikataulu rakentamiselle.

Helsingin kaupungissa sijaitsevaan tonttiin (91-40-176-8) sisältyy sopimussakoin sanktioitu aikataulu rakentamiselle.

VVO-konsernilla on vireillä muutamia yksittäisiä riita-asioita, joiden merkityksen yhtiö arvioi olevan vähäinen.

Konserniyhtiöt ovat antaneet omistamiensa osakkeiden luovuttamista ja panttaamista rajoittavia sitoumuksia.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki