20. Osakepääoma ja muut oman pääoman rahastot

M €

Osakkei- den lukumäärä (1 000 kpl)

Osakepääoma

Ylikurssi- rahasto

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Yhteensä

1.1.2015

7 403

58,0

35,8

-35,0

17,9

76,7

Laajan tuloksen muutos

   

2,4

 

2,4

31.12.2015

7 403

58,0

35,8

-32,6

17,9

79,1

       

M €

Osakkei- den lukumäärä (1 000 kpl)

Osakepääoma

Ylikurssi- rahasto

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Yhteensä

1.1.2014

7 403

58,0

35,8

-19,9

17,9

91,8

Laajan tuloksen muutos

   

-15,1

 

-15,1

31.12.2014

7 403

58,0

35,8

-35,0

17,9

76,7

       

VVO-yhtymä Oyj:llä on yksi osakelaji, osakkeella ei ole nimellisarvoa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

Oman pääoman rahastojen kuvaus:

Osakkeet

  • VVO-yhtymä Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2015 oli 7 402 560.

Ylikurssirahasto

  • VVO-yhtymä Oyj:llä ei ole sellaisia voimassa olevia instrumentteja, jotka uuden osakeyhtiölain myötä kerryttäisi ylikurssirahastoa. Rahasto on syntynyt aiemman osakeyhtiölain aikana.

Käyvän arvon rahasto

  • Käyvän arvon rahasto sisältää rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien sekä myytävissä olevien sijoitusten käypien arvojen muutokset.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

  • Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kuin sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.

Osingot

  • Osinkoa on vuonna 2014 maksettu 3,00 euroa/osake. Tilinpäätöspäivän 31.12.2015 jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 5,00 euroa/osake.

Määräysvallattomien omistajien osuus

Määräysvallattomien omistajien osuus muodostuu pääasiassa Koy Kotkankynnyksen tuloksesta.

Konsernin omaan pääomaan liittyvät rajoitukset

  • VVO-konsernin kertyneisiin voittovaroihin vuonna 2015 1 659,4 miljoonaa euroa (2014 1 502,3 miljoonaa euroa) sisältyy yleishyödylliseen toimintaan liittyvää voitonjakorajoitusten alaista omaa pääomaa yhteensä 531,2 miljoonaa euroa (2014 431,3 miljoonaa euroa). Voitonjakorajoitusten alainen oma pääoma sisältää sijoituskiinteistöjen arvostamisen käypään arvoon.

  • Osaan konserniyhtiöistä kohdistuvat asuntolainsäädännön ns. yleishyödyllisyyssäännösten tuotontuloutusrajoitukset, joiden mukaan yhteisö ei voi tulouttaa omistajalleen muuta kuin asuntolainsäädännössä säännellyn tuoton.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki