Hallintoelimet

Yhtiökokous

Yhtiökokous on VVO-yhtymä Oyj:n ylin päätöksentekoelin. Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan. Varsinainen yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12. kohdan mukaan sille kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien saataville asetetaan ennen yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajat on kutsuttava yhtiökokoukseen kirjatulla kokouskutsulla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta tai yhtiökokouskutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää. Kokouskutsu lähetetään osakkeenomistajien osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Nimitysvaliokunta

Yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan, joka koostuu yhtiökokouksessa valittavasta neljästä jäsenestä ja hallituksen puheenjohtajasta. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on ennen seuraavaa yhtiökokousta, jossa valitaan hallituksen jäsen ja/tai hallituksen puheenjohtaja ja/tai jossa päätetään hallituksen jäsenen palkkiosta ja/tai lukumäärästä, valmistella esitys yhtiökokoukselle näiksi päätöksiksi.

Nimitysvaliokunnassa toimivat 19.3.2015 saakka puheenjohtajana Jarkko Eloranta ja jäseninä Timo Ritakallio, Pasi Pesonen ja Ville-Veikko Laukkanen. Nimitysvaliokunnassa toimivat 19.3.2015 lähtien puheenjohtajana Jarkko Eloranta ja jäseninä Ville-Veikko Laukkanen, Pasi Pesonen ja Esko Torsti.

Nimitysvaliokunta kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa ja kokouksissa oli läsnä 100 prosenttia valiokunnan jäsenistä.

Hallitus

VVO-yhtymä Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous nimitysvaliokunnan esityksestä. Hallitus koostuu vähintään viidestä ja enintään kahdeksasta jäsenestä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen toimikausi on yksi vuosi, ja se päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 19.3.2015 valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Riku Aallon ja jäseniksi Tomi Aimosen (varapuheenjohtaja), Matti Harjuniemen, Olli Luukkaisen, Jorma Malisen, Reima Rytsölän, Jan-Erik Saarisen ja Ann Selinin.

Vuonna 2015 hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen kokouksissa oli läsnä keskimäärin 90 prosenttia hallituksen jäsenistä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa. Hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä osavuosikatsausten hyväksyminen, konsernin strategiasuunnitelman, vuosibudjetin sekä investointi- ja realisointisuunnitelman hyväksyminen ja riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen asianmukainen järjestäminen konsernissa. Lisäksi hallitus nimittää toimitusjohtajan, tämän sijaisen sekä konsernin johtoryhmän jäsenet.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.


Hallituksen valiokunnat

Yhtiössä on kaksi hallituksen asettamaa valiokuntaa: tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan niiden tehtävä on valmistella asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäväksi. Valiokunnat raportoivat toimistaan säännöllisesti hallitukselle.

Hallitus valitsi vuodeksi 2015 keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat, joissa on neljä jäsentä.

Tarkastusvaliokunnan keskeisenä tehtävänä on seurata yhtiön taloudellista tilannetta ja valvoa taloudellista raportointia. Lisäksi tarkastusvaliokunta arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta.

Tarkastusvaliokunnassa toimivat 19.3.2015 saakka puheenjohtajana Riku Aalto ja jäseninä Matti Harjuniemi ja Reima Rytsölä. Tarkastusvaliokunnassa toimivat 19.3.2015 lähtien puheenjohtajana Tomi Aimonen ja jäseninä Matti Harjuniemi, Jorma Malinen ja Jan-Erik Saarinen.

Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikauden aikana neljä kertaa. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa läsnäolo oli 100 prosenttia.

Palkitsemisvaliokunnan keskeisenä tehtävänä on yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkauksen ja muiden etuuksien valmistelu sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu.

Palkitsemisvaliokunnassa toimivat 19.3.2015 saakka puheenjohtajana Riku Aalto ja jäseninä Tomi Aimonen ja Ann Selin. Palkitsemisvaliokunnassa toimivat 19.3.2015 lähtien puheenjohtajana Riku Aalto ja jäseninä Olli Luukkainen, Reima Rytsölä ja Ann Selin.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikauden aikana kolme kertaa. Palkitsemisvaliokunnan kokouksissa läsnäolo oli 100 prosenttia.


Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa. Toimitusjohtaja vastaa VVO-konsernin operatiivisesta toiminnasta Suomen osakeyhtiölain, hallinnointisäännösten ja hallituksen antamien ohjeiden sekä määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnasta, sen suunnittelusta ja tavoitteiden toteuttamisesta. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista liiketoimintaan liittyvistä merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Toimitusjohtajana toimi katsausvuonna DI, MBA Jani Nieminen. Toimitusjohtajan sijainen oli talousjohtaja, ekonomi Raimo Vehkaluoto 18.5.2015 asti, jolloin Erik Hjelt aloitti uutena talousjohtajana ja toimitusjohtajan varamiehenä.

Johtoryhmä

Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena konserniin liittyvien strategisten kysymysten valmistelussa, merkittävien ja luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden käsittelyssä sekä sisäisen tiedonkulun varmistamisessa.

Johtoryhmän tehtäviin kuuluu hallituksen tekemien päätösten täytäntöönpano toimitusjohtajan johdolla.

VVO-konsernin johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Jani Nieminen (pj.), talousjohtaja Raimo Vehkaluoto 18.5.2015 asti ja talousjohtaja Erik Hjelt 18.5.2015 alkaen, asiakkuusjohtaja Juha Heino, investointijohtaja Mikko Suominen, kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen, markkinointi- ja viestintäjohtaja Irene Kantor sekä ICT- ja kehitysjohtaja Mikko Pöyry. Johtoryhmän kokouksiin osallistuvat toimitusjohtajan harkinnalla myös konsernilakimies Tiina Heinonen ja sisäinen tarkastaja Jouni Heikkinen.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki