Siirtyminen IFRS-standardeihin

VVO-konserni on siirtynyt 1.1.2015 lähtien laatimaan konsernitilinpäätöksensä, mukaan lukien osavuositilinpäätöksensä, kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Konsernitilinpäätökset laadittiin 31.12.2014 saakka suomalaisen tilinpäätössääntelyn mukaisesti (Finnish Accounting Standards, FAS). Konsernin IFRS-standardeihin siirtymispäivä oli 1.1.2014, ja siirtymässä sovellettiin IFRS 1 -standardia (Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto). Liitetiedossa selostetaan IFRS-siirtymän merkittävimpiä vaikutuksia tilinpäätökseen ja kuvataan ne laatimisperiaatteet, joilla on ollut keskeisin vaikutus tuloslaskelmaan, taseeseen ja rahavirtoihin IFRS-standardien käyttöönotossa.

Siirtyminen suomalaisesta tilinpäätössääntelystä (FAS) IFRS-standardeihin on vaikuttanut VVO-konsernin esittämään taloudelliseen asemaan, tulokseen ja rahavirtoihin. Merkittävimmät muutokset liittyvät seuraaviin:

 • Sijoituskiinteistöjen arvostaminen
 • Tuloverojen kirjaaminen
 • Rahoitusinstrumenttien arvostaminen
 • Konsernitilinpäätöksen yhdistelytapojen muutokset

Jäljempänä on esitetty lisätietoja IFRS-siirtymän vaikutuksista VVO-konsernin tulokseen, taseeseen ja tärkeimpiin tunnuslukuihin.

Täsmäytyslaskelmat sekä selostus IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutuksista
Jäljempänä on kuvattu, miten VVO-konsernin siirtyminen FAS-normistosta IFRS-standardeihin on vaikuttanut VVO-konsernin taseeseen ja tulokseen. Alla on esitetty seuraavat täsmäytyslaskelmat:

 • aiemman tilinpäätösnormiston (FAS) mukaisen oman pääoman ja IFRS-standardien mu-kaisen oman pääoman välillä 1.1.2014 (avaava IFRS-tase) sekä 31.12.2014
 • tilikauden 2014 laajan tuloksen täsmäytys FAS-sääntelyn mukaisen tuloksen ja IFRS-standardien mukaisen laajan tuloksen välillä.


Tase 1.1.2014

M €

Liite

FAS

1.1.2014

Uudelleen luokittelut

Suhteellinen

yhdistely

Sijoitus-

kiinteistöt

Rahoitus-

instrumentit

Työsuhde-

etuudet

Muut oikaisut

IFRS

1.1.2014

VARAT

         

Pitkäaikaiset varat

         
 

Aineettomat hyödykkeet

 

9,9

-8,2

     

1,7

 

Aineelliset hyödykkeet

 

2 182,5

-2 172,9

-9,7

    

0,0

 

Sijoituskiinteistöt

  

2 200,2

0,7

1 311,6

  

-2,1

3 510,3

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

  

32,3

     

32,3

 

Sijoitukset

 

23,3

-23,3

     

0,0

 

Osuudet osakkuusyrityksistä

  

3,2

     

3,2

 

Rahoitusvarat

  

0,6

     

0,6

 

Pitkäaikaiset saamiset

 

3,0

-0,5

1,7

 

-0,5

  

3,8

 

Laskennalliset verosaamiset

a, b

 

0,7

 

0,1

5,7

0,3

0,6

7,4

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 

2 218,7

32,1

-7,3

1 311,7

5,3

0,3

-1,5

3 559,4

           

Lyhytaikaiset varat

         
 

Vaihto-omaisuus

 

42,6

-37,3

     

5,3

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

 

0,1

      

0,1

 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

12,7

0,0

0,0

 

-0,1

 

0,7

13,2

 

Rahoitusvarat

 

64,0

 

0,0

 

1,8

  

65,8

 

Rahavarat

 

130,4

-0,1

-0,2

    

130,2

Lyhytaikaiset varat yhteensä

 

249,8

-37,3

-0,3

0,0

1,7

0,0

0,7

214,6

           

VARAT

 

2 468,5

-5,2

-7,5

1 311,7

7,0

0,3

-0,9

3 774,0

           

OMA PÄÄOMA JA VELAT

         

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

         
 

Osakepääoma

 

58,0

      

58,0

 

Ylikurssirahasto

 

35,8

      

35,8

 

Arvonkorotusrahasto

 

1,7

     

-1,7

0,0

 

Käyvän arvon rahasto

a

    

-19,9

  

-19,9

 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

17,9

      

17,9

 

Muut rahastot

 

0,0

      

0,0

 

Kertyneet voittovarat

a

384,6

1,5

4,2

1 019,9

-1,6

-1,2

0,6

1 407,9

Yhteensä

 

497,9

1,5

4,2

1 019,9

-21,5

-1,2

-1,1

1 499,6

Määräysvallattomien omistajien osuus

 

11,2

-0,5

-10,3

    

0,4

Oma pääoma yhteensä

c, f

509,2

0,9

-6,1

1 019,9

-21,5

-1,2

-1,1

1 500,1

           

VELAT

         

Pitkäaikaiset velat

         
 

Lainat

 

1 680,4

-21,4

-1,2

 

-0,6

  

1 657,2

 

Laskennalliset verovelat

b

100,5

0,7

-0,1

291,8

0,4

 

-0,4

392,8

 

Johdannaisvelat

  

1,6

  

27,6

  

29,1

 

Varaukset

 

1,3

      

1,3

 

Muut pitkäaikaiset velat

 

8,7

-1,5

    

0,8

8,0

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 

1 791,0

-20,7

-1,3

291,8

27,4

0,0

0,4

2 088,5

           

Lyhytaikaiset velat

         
 

Lainat

 

114,7

18,0

-0,1

    

132,6

 

Johdannaisvelat

     

1,2

  

1,2

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

 

5,5

0,4

     

5,9

 

Ostovelat ja muut velat

 

48,2

-3,7

0,0

  

1,5

-0,1

45,7

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 

168,4

14,6

-0,1

0,0

1,2

1,5

-0,1

185,4

           

Velat yhteensä

 

1 959,4

-6,1

-1,4

291,8

28,5

1,5

0,2

2 273,9

           

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

2 468,5

-5,2

-7,5

1 311,7

7,0

0,3

-0,9

3 774,0

           

Tase 31.12.2014

M €

Liite

FAS

31.12.2014

Uudelleen luokittelut

Suhteellinen

yhdistely

Sijoitus-

kiinteistöt

Rahoitus-

instrumentit

Työsuhde-

etuudet

Muut oikaisut

IFRS

31.12.2014

VARAT

         

Pitkäaikaiset varat

         
 

Aineettomat hyödykkeet

 

9,0

-7,6

     

1,4

 

Aineelliset hyödykkeet

 

2 356,2

-2 346,7

-9,5

    

0,0

 

Sijoituskiinteistöt

  

2 345,2

0,5

1 365,2

  

-2,1

3 708,8

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

  

31,7

     

31,7

 

Sijoitukset

 

26,6

-26,6

     

0,0

 

Osuudet osakkuusyrityksistä

  

3,5

     

3,5

 

Rahoitusvarat

  

0,6

     

0,6

 

Pitkäaikaiset saamiset

 

1,5

 

1,7

 

-0,4

  

2,8

 

Laskennalliset verosaamiset

a, b

 

1,3

0,1

0,1

9,9

0,3

0,1

11,8

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 

2 393,3

1,3

-7,2

1 365,3

9,5

0,3

-2,0

3 760,6

           

Lyhytaikaiset varat

         
 

Vaihto-omaisuus

 

3,0

      

3,0

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

 

1,4

      

1,4

 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

9,6

 

0,2

 

-0,1

  

9,6

 

Rahoitusvarat

 

65,9

   

2,4

  

68,3

 

Rahavarat

 

114,7

 

-0,3

    

114,4

Lyhytaikaiset varat yhteensä

 

194,5

0,0

-0,1

0,0

2,3

0,0

0,0

196,7

           

VARAT

 

2 587,8

1,3

-7,3

1 365,3

11,8

0,3

-2,0

3 957,2

           

OMA PÄÄOMA JA VELAT

         

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

         
 

Osakepääoma

 

58,0

      

58,0

 

Ylikurssirahasto

 

35,8

      

35,8

 

Arvonkorotusrahasto

 

1,7

     

-1,7

0,0

 

Käyvän arvon rahasto

a

    

-35,0

  

-35,0

 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

17,9

      

17,9

 

Muut rahastot

 

0,0

      

0,0

 

Kertyneet voittovarat

a

439,2

 

4,0

1 062,9

-2,6

-1,4

0,1

1 502,3

Yhteensä

 

552,6

0,0

4,0

1 062,9

-37,6

-1,4

-1,6

1 579,0

Määräysvallattomien omistajien osuus

 

10,6

 

-10,1

    

0,5

Oma pääoma yhteensä

c, f

563,2

0,0

-6,2

1 062,9

-37,6

-1,4

-1,6

1 579,5

           

VELAT

         

Pitkäaikaiset velat

         
 

Lainat

 

1 695,2

-4,3

-1,1

 

-0,5

  

1 689,3

 

Laskennalliset verovelat

b

102,2

1,3

-0,1

302,4

0,5

 

-0,4

405,9

 

Johdannaisvelat

  

5,3

  

48,4

  

53,7

 

Varaukset

 

1,5

      

1,5

 

Muut pitkäaikaiset velat

 

7,4

      

7,4

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 

1 806,4

2,3

-1,2

302,4

48,3

0,0

-0,4

2 157,7

           

Lyhytaikaiset velat

         
 

Lainat

 

156,7

4,3

-0,2

    

160,8

 

Johdannaisvelat

     

1,1

  

1,1

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

 

12,3

      

12,3

 

Ostovelat ja muut velat

 

49,2

-5,3

0,2

  

1,7

 

45,9

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 

218,2

-1,0

0,0

0,0

1,1

1,7

0,0

220,0

           

Velat yhteensä

 

2 024,6

1,3

-1,2

302,4

49,4

1,7

-0,4

2 377,8

           

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

2 587,8

1,3

-7,3

1 365,3

11,8

0,3

-2,0

3 957,2

           

Tuloslaskelma tilikaudelta 2014

 

M€

Liite

FAS

1-12/2014

Uudelleen luokittelut

Suhteel-

linen

yhdistely

Sijoitus-

kiinteistöt

Rahoitus-

instru-

mentit

Työsuhde-

etuudet

Muut oikaisut

IFRS

1-12/2014

Liikevaihto

 

367,9

-11,2

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

356,5

 

Kiinteistöjen ylläpitokulut

  

-96,7

-0,3

    

-97,1

 

Korjauskulut

  

-49,6

0,1

    

-49,5

Nettovuokratuotto

   

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

210,0

 

Materiaalit ja palvelut

 

-8,7

8,7

      
 

Hallinnon kulut

 

-21,1

-17,3

0,0

  

-0,3

 

-38,7

 

Liiketoiminnan muut tuotot

 

14,4

0,0

0,0

-11,5

   

2,9

 

Liiketoiminnan muut kulut

 

-164,5

163,6

0,0

0,0

   

-0,9

 

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot

    

-4,6

   

-4,6

 

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot

  

2,6

 

-2,8

   

-0,2

 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

    

26,2

   

26,2

 

Poistot ja arvonalentumiset

 

-52,3

  

50,6

   

-1,7

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 

0,9

-0,9

      

Liikevoitto/-tappio

 

136,7

 

-0,4

57,8

0,0

-0,3

0,0

192,9

 

Rahoitustuotot

 

2,3

 

0,1

 

0,2

  

2,7

 

Rahoituskulut

 

-48,7

 

0,1

 

-1,4

  

-50,0

 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

a

-46,3

 

0,2

0,0

-1,2

0,0

0,0

-47,3

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

  

0,9

-0,1

    

0,9

Voitto ennen veroja

e

90,3

 

-0,3

57,8

-1,2

-0,3

0,0

146,5

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

 

-23,8

  

0,4

   

-23,5

 

Laskennallisten verojen muutos yhteensä

b, e

4,6

  

-16,3

0,1

0,0

-0,6

-12,2

 

Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta

 

-0,1

0,1

      

Tilikauden voitto

 

71,0

 

-0,3

41,9

-1,1

-0,2

-0,6

110,8

           

Tilikauden voiton jakautuminen

         

Emoyhtiön omistajille

        

110,7

Määräysvallattomille omistajille

  

-0,1

0,0

    

-0,1

           

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos

         

Laimentamaton, €

        

6,50

Laimennettu, €

        

6,50

           

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl

        

7,4

           

Konsernin laaja tuloslaskelma

         

M €

         

Tilikauden voitto

 

71,0

0,0

-0,3

41,9

-1,1

-0,2

-0,6

110,8

Muut laajan tuloksen erät

         

Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi

         
 

Rahavirran suojaukset

     

-19,5

  

-19,5

 

Myytävissä olevat rahoitusvarat

     

0,6

  

0,6

 

Laskennalliset verot

     

3,8

  

3,8

Tilikauden laaja tulos yhteensä

a, e

71,0

0,0

-0,3

41,9

-16,2

-0,2

-0,6

95,7

           

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

         

Emoyhtiön omistajille

 

71,0

 

-0,3

41,9

-16,2

-0,2

-0,6

95,6

Määräysvallattomille omistajille

  

-0,1

     

-0,1

           

Selostus IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutuksista

Tässä yhteydessä on kuvattu ne laatimisperiaatteet, joilla on ollut keskeisin vaikutus VVO-konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen IFRS-standardien käyttöönotossa.

Konserni sovelsi IFRS-siirtymässä IFRS 1 -standardia (Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöön-otto). VVO-konserni on päättänyt soveltaa seuraavia IFRS 1:n sallimia helpotuksia muiden standardien vaatimuksista:

Liiketoimintojen hankinnat:

Konserni ei sovella IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardia takautuvasti ennen IFRS-standardeihin siirtymispäivää tehtyihin liiketoimintojen yhdistämisiin, vaan säilyttää varojen ja velkojen luokittelu- ja kirjausperiaatteet sellaisina kuin ne ovat olleet suomalaisten lakien ja säännösten mukaan laaditussa konsernitilinpäätöksessä.

Korkotukilainat:

VVO-konsernin saamat korkotukilainat on käsitelty IAS 20:n Julkisten avustusten kirjanpidollinen käsittely ja julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot tarkoittamina julkiselta vallalta saatuina lainoina. Kyseiset lainat on saatu julkista valtaa edustavalta organisaatiolta ja ne ovat avustuksen luonteisia. IFRS-siirtymässä VVO on soveltanut IFRS 1:n helpotusta, jonka nojalla kyseisten lainojen kirjanpitoarvoja ei ole oikaistu avaavaan IFRS-taseeseen. Siirtymän jälkeen lainat käsitellään kirjanpidossa IAS 39:n mukaisesti.

Yhdistelyperiaatteet (yhteisjärjestelyt)

VVO-konsernin alle 100 %:sti omistamien asunto-osakeyhtiöiden sekä keskinäisten kiinteistöyhtiöiden yhdistelyperiaatteita on muutettu siten, että 1.1.2014 lähtien nämä sijoitukset käsitellään kirjanpidossa IFRS 11:n Yhteisjärjestelyt tarkoittamina yhteisinä toimintoina. Yhteisessä toiminnossa VVO-konsernilla on järjestelyyn liittyviä varoja koskevia oikeuksia ja velkoja koskevia velvoitteita. Konsernin omistamat osakkeet oikeuttavat kyseisissä yhtiöissä määrätyn huonetilan hallintaan.

IFRS-tilinpäätöksessä osuudet asunto-osakeyhtiöissä sekä keskinäisissä kiinteistöyhtiöissä yhdistellään suhteellisella yhdistelytavalla omistusosuuden mukaisesti. Tällöin VVO-konsernin omistusosuutta vastaavat osuudet näiden yhtiöiden varoista, veloista, tuotoista ja kuluista yhdistetään rivi riviltä VVO-konsernin tilinpäätöksen vastaaviin eriin, mukaan lukien konsernin mahdolliset osuudet yhteisistä varoista, veloista, tuotoista ja kuluista.

FAS-taseen omaisuus- ja velkaeriin on tehty yhdistelytavan muutoksen seurauksena oikaisut, jotka ilmenevät edellä esitetyssä tasesillassa. Oikaisut johtuvat siitä, että edellä mainittuja kohteita ei yhdistellä enää täysimääräisesti (100 %) eikä konsernitilinpäätökseen kirjata määräysvallattomien omistajien osuutta. Yhdistelytapaa koskevien oikaisujen vastaerä on määräysvallattomien omistaji-en osuus omasta pääomasta.

Muutosten vaikutus avaavaan IFRS-taseeseen oli -7,5 miljoonaa euroa ja -7,3 miljoonaa euroa tilikauden 2014 päättävään taseeseen.

Yhdistelytavan muutosten vaikutukset tulokseen ei ollut merkittävä. Vaikutukset tuloslaskelman 2014 eriin on esitetty tuloslaskelman täsmäytyslaskelmassa.

Aineettomat hyödykkeet

FAS-taseen Aineettomat hyödykkeet -erästä on luokiteltu uudelleen Sijoituskiinteistöt-erään sijoituskiinteistön ehdot täyttävät väestönsuoja- ja autopaikkaoikeudet, pysäköinti- ja paikoitusalueet sekä autopaikoitusosakkeet määrältään avaavassa IFRS-taseessa yhteensä 8,2 miljoonaa euroa ja 7,6 miljoonaa euroa 31.12.2014.

Aineelliset hyödykkeet

FAS-taseen Aineelliset hyödykkeet -erästä on Sijoituskiinteistöt -erään luokiteltu uudelleen sijoituskiinteistön ehdot täyttävät maa-alueet, liittymismaksut, asuin- ja liiketilakiinteistöt, koneet ja kalusteet, keskeneräiset hankinnat sekä muut pitkävaikutteiset menot. Tämä oikaisu oli 2.142,0 miljoonaa euroa 1.1.2014 taseeseen ja 2.316,4 miljoonaa euroa 31.12.2014.

Sijoituskiinteistöt (tase ja käypien arvojen muutokset)

Konserni on päättänyt soveltaa sijoituskiinteistöjensä arvostamiseen IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin mukaista käyvän arvon mallia. Tämä lisäsi VVO-konsernin kiinteistövarallisuuden tasearvoa 1.326,3 miljoonaa euroa 1.1.2014 ja tästä johtunut laskennallisen verovelan (20 %) lisäys oli 288,3 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2014 syntynyt sijoituskiinteistöjen arvonmuutos, 26,2 miljoonaa euroa, on kirjattu tuloslaskelmaan.

Ennen IFRS-siirtymää VVO-konserni arvosti kiinteistö- ja huoneistokantansa poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. IFRS-siirtymässä aiemmin käyttöomaisuuteen aktivoidut kohdennettujen reservien ja aktiivoiden laskennalliset verot purettiin.

IFRS-siirtymässä konsernin omistama kiinteistö- ja huoneistokanta on käyty läpi ja soveltuvin osin luokiteltu uudelleen. Lähes kaikki kohteet ovat sijoituskiinteistön määritelmän täyttäviä omaisuuseriä. Sijoituskiinteistö on kiinteistö, eli maa-alue, rakennus tai rakennuksen osa, jota konserni pitää hallussaan hankkiakseen vuokratuottoja tai omaisuuden arvonnousua tai näitä molempia.

Käypien arvojen muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti 1.1.2014 lähtien ja esitetään nettomääräisesti omalla rivillään tuloslaskelmassa. Käyvän arvon mallia sovellettaessa sijoituskiinteistöistä ei enää kirjata poistoja. Kiinteistöjen käypien arvojen muutokset voivat jatkossa aiheuttaa VVO-konsernin tulokseen vaihtelua.

Konsernin omistamien vuokrattavien asuntojen ja liiketilojen käypä arvo on määritetty neljännesvuosittain yhtiön oman arvioinnin perusteella. Ulkopuolinen asiantuntija antaa lausunnon VVO-konsernin omistamien vuokra-asuntojen ja liiketilojen arvonmäärityksestä.

VVO-konserni esitti sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon tilikauden 2013 ja 2014 toimintakertomuksessa lisätietona. Asuin- ja liikekiinteistöjen käyvän arvon määrittämisperiaatteita on tarkennettu siirtymän yhteydessä IFRS-standardien vaatimusten mukaisesti. Vaikutukset eivät olleet merkittäviä.

Osakkuusyritysosakkeet

FAS-taseen erä Osakkuusyritysosakkeet sisälsi sijoituksia asunto-osakeyhtiöihin ja keskinäisiin kiinteistöyhtiöihin, jotka yhdisteltiin konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. 1.1.2014 lähtien VVO-konsernin sijoitukset asunto-osakeyhtiöihin ja keskinäisiin kiinteistöyhtiöihin, joissa konsernin omistusosuus on 20-50 prosenttia, käsitellään kirjanpidossa yhteisinä toimintoina ja yhdistellään suhteellisella yhdistelytavalla omistusosuuden mukaisesti konsernin tilinpäätöksen vastaaviin eriin. Oikaisu Sijoitukset-erästä Sijoituskiinteistöt-erään avaavassa IFRS-taseessa ja 31.12.2014 oli -7,7 miljoonaa euroa miljoonaa euroa. Oikaisun vaikutus vuoden 2014 FAS tuloslaskelmariviin Osuus osakkuusyritysten voitosta ja tappiosta ei ollut merkittävä.


Muut sijoitukset

VVO-konsernin sijoitukset yhtiöihin, joissa konsernin omistusosuus on alle 20 prosenttia, sisältyivät aiemmin tase-erään Sijoitukset. Ne on luokiteltu uudelleen myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi (IFRS-taseen erä Myytävissä olevat rahoitusvarat pitkäaikaisissa varoissa). Tase-erien välinen siirto oli 0,6 miljoonaa euroa 1.1.2014 ja 31.12.2014. Nämä sijoitukset on arvostettu perustuen niiden kirjanpitoarvoon 31.12.2013 suomalaisen tilinpäätössääntelyn mukaisesti.

Johdannaiset

VVO-konsernin johdannaisinstrumentit koostuvat korkojohdannaisista sekä sähköjohdannaisista. Korkojohdannaisilla konserni suojautuu pitkäaikaisiin lainoihin kohdistuvalta korkoriskiltä ja tästä johtuvalta tuloksen vaihtelulta. Sähköjohdannaisilla rajoitetaan sähkön hinnan muutoksista syntyvää VVO-konsernin tuloksen vaihtelua.

Kaikki johdannaissopimukset, joihin ei sovelleta IAS 39:n tarkoittamaa suojauslaskentaa, sisältyvät käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin. IFRS-sääntely edellyttää johdannaisinstrumenttien merkitsemistä kirjanpitoon alun perin käypään arvoon ja niiden arvos-tamista myöhemmin kunkin raportointikauden päättymispäivän käypään arvoon. Aikaisemmin VVO-konserni ei arvostanut johdannaisia käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen jälkeen, poikkeuksena oli korko-swaptiot.

Käypään arvoon arvostamisesta syntyvät voitot ja tappiot käsitellään kirjanpidossa johdannaisso-pimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Niiden johdannaissopimusten, joihin sovelletaan suojauslaskentaa, ja jotka ovat tehokkaita suojausinstrumentteja, arvonmuutosten tulosvaikutukset esitetään yhteneväisesti suojatun erän kanssa. VVO-konserni on päättänyt soveltaa pääosaan korkojohdannaisista IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa (rahavirran suojaus). Suojaavien korkojohdannaisten käypien arvojen muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa, verojen osuudella vähennettynä. Käypien arvojen muutokset niistä johdannaissopimuksista, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. VVO-konserni ei sovella suojauslaskentaa sähköjohdannaisiin eikä tiettyihin korkojohdannaisiin.

a) Liite: Suojausinstrumentit
Suojausinstrumenttien kirjanpitokäytännön muutoksista johtuvat taseoikaisut olivat seuraavat:

M€

1.1.2014

31.12.2014

   

Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa (FAS)

0,0

0,0

Käyvän arvon rahasto

-20,8

-36,4

Laskennalliset verosaamiset

-5,2

-9,1

Käypä arvo (IFRS)

-26,0

-45,5

   

Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa (FAS)

-1,6

-5,3

Kertyneet voittovarat

-1,3

-2,4

Laskennalliset verosaamiset

-0,3

-0,6

Käypä arvo (IFRS)

-3,2

-8,3

   

Sähköjohdannaiset (FAS)

0,0

0,0

Kertyneet voittovarat

-0,9

-0,8

Laskennalliset verosaamiset

-0,2

-0,2

Käypä arvo (IFRS)

-1,2

-0,9

   

Suojaavien korkojohdannaisten tilikaudella 2014 syntynyt arvonmuutos, -19,5 miljoonaa euroa, on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. Suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien instrumenttien arvonmuutokset vuonna 2014 korkojohdannaisissa olivat -1,4 miljoonaa euroa sekä +0,2 miljoonaa euroa sähköjohdannaisissa, joita ei aiemmin ole kirjattu tulosvaikutteisesti.

Rahoitusvarat

Aiemmin VVO-konserni arvosti rahoitusvarat alkuperäiseen hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Rahoitusvarat on luokiteltu uudelleen 1.1.2014 seuraaviin rahoitusvarojen ryhmiin:

 • Myytävissä olevat rahoitusvarat: Nämä sisältävät sijoitukset instrumentteihin, joiden käypä arvo on luotettavasti määritettävissä kuten rahastosijoitukset sekä sijoitukset muihin noteeraamattomiin osakkeisiin. Käypään arvoon arvostettavat sijoitukset arvostetaan 1.1.2014 lähtien raportointikauden päättymispäivän käypään arvoon. Käypien arvojen muutokset kirjataan pääsääntöisesti muihin laajan tuloksen eriin, verojen osuudella vähennettynä, ja esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa.
  • Käypään arvoon arvostettavien sijoitusten arvo avaavassa IFRS-taseessa 1.1.2014 oli 50,3 miljoonaa euroa ja 55,5 miljoonaa euroa 31.12.2014.
  • Käypien arvojen muutosten vaikutus vuoden 2014 tuloslaskelmassa oli 2,4 miljoonaa euroa sisältäen aiemmin tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumistappion oikaisun 0,7 miljoonaa euroa.
  • Noteeraamattomat osakkeet arvostetaan edelleen alkuperäiseen hankintamenoon arvonalentumistappioilla vähennettynä, sillä näiden sijoitusten käypä arvo ei ole määritettävissä luotettavasti.
 • Lainat ja muut saamiset: Tähän ryhmään on luokiteltu esimerkiksi määräaikaistalletukset. Lainat ja muut saamiset arvostetaan alun perin käypään arvoon ja tämän jälkeen jaksotet-tuun hankinta-menoon efektiivisen koron menetelmällä. Tähän ryhmään luokiteltujen rahoitusvarojen kirjanpitoarvo ei muuttunut avaavassa IFRS-taseessa.
 • Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset: Eräpäivään asti pidettävät arvopaperit arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon.

Laskennalliset verot

b) Liite: Laskennalliset verot
Laskennallisten verojen oikaisut koostuvat seuraavista eristä:

M€

1.1.2014

31.12.2014

Laskennalliset verosaamiset (FAS)

3,9

5,6

Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista

-2,7

-3,6

Verotuksessa vahvistetut tappiot

0,6

0,0

Käypään arvoon arvostaminen

  
 

Korkojohdannaiset

5,5

9,7

 

Rahoitusarvopaperit

-0,1

-0,1

 

Sähköjohdannaiset

0,2

0,2

Laskennalliset verosaamiset (IFRS)

7,4

11,8

    

Laskennalliset verovelat (FAS)

104,4

107,9

Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista

-15,5

-21,5

Kertynyt poistoero

-27,9

-31,0

Asuintalovaraukset

-0,1

-0,1

Käypään arvoon arvostaminen

  
 

Sijoituskiinteistöt

331,8

350,2

 

Rahoitusarvopaperit

0,2

0,3

Laskennalliset verovelat (IFRS)

392,8

405,9

    

Laskennalliset verot yhteensä (FAS)

100,5

102,2

Muutokset yhteensä

284,9

291,8

Laskennalliset verot yhteensä (IFRS)

385,4

394,0

    Vuoden 2014 tuloslaskelman laskennallisia veroja on oikaistu yhteensä -16,8 miljoonalla eurolla, josta -5,2 miljoonaa euroa johtuu sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta.

Laskennalliset verot käsitellään kirjanpidossa IAS 12 Tuloverot -standardin mukaisesti. Laskennalliset verosaamiset ja -velat kirjataan pääsääntöisesti kaikista varojen sekä velkojen kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välisistä väliaikaisista eroista velkamenetelmän mukaisesti.

Tuloveroja koskevat muutokset johtuvat käytännössä sijoituskiinteistöjen sekä rahoitusinstrument-tien käypään arvoon arvostamisesta, mikä on tuonut lisää laskennallisten verojen eriä. Euromääräisesti suurin erä (332 miljoonaa euroa) muodostuu VVO-konsernin omistamien sijoituskiinteistöjen käypien arvojen ja verotuksellisten arvojen (verotuksessa poistamattoman jäännösarvon) välisestä väliaikaisesta erosta. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen sijoituskiinteistö arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti raportointikauden päättyessä. Samalla kirjataan myös laskennallinen vero tulosvaikutteisesti koko väliaikaisen eron perusteella. Veron laskenta perustuu oletukseen, jonka mukaan VVO-konserni luopuu sijoituskiinteistöstä pääsääntöisesti myymällä sen kiinteistömuodossa, eikä kyseisen yhtiön osakkeiden myynnin kautta. Konserni kirjasi jo ennen IFRS-siirtymää tuloverot pitkälti IFRS-standardien sääntelyä vastaavalla tavalla ja edellä mainittuja uusia eriä lukuun ottamatta laskennallisten verojen muutokset ovat olleet lähinnä tarkennuksia aiempaan kirjauskäytäntöön. Laskennalliset verot on määritetty 31.12.2014 voimassa ollutta verokantaa (ja verolakeja) käyttäen.

Sijoituskiinteistöt (poistot)

FAS-tuloslaskelmaan tilikaudella 2014 kirjatut poistot, jotka kohdistuivat sijoituskiinteistöiksi luokiteltuihin eriin, on peruttu. Oikaisun vaikutus oli +50,6 miljoonaa euroa.

Kertyneet voittovarat ja oma pääoma

Kertyneisiin voittovaroihin kirjatut IFRS-oikaisut muodostuvat seuraavista eristä:

c) Liite: Oman pääoman siltalaskelma 1.1.2014

M€

Osake-pääoma

Ylikurssi- rahasto

Vara-rahasto

Arvon-

korotus-

rahasto

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Kertyneet voittovarat

Määräys-

vallattomien omistajien

osuus

Oma

pääoma

yhteensä

Oma pääoma FAS 1.1.2014

58,0

35,8

0,0

1,7

 

17,9

384,6

11,2

509,2

Muutokset

         

Rakenne- ja yhdistelytapamuutokset ja muut erät

      

6,2

-10,8

-4,6

Sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostus

      

1 061,1

 

1 061,1

Sijoituskiinteistöjen laskennalliset verot

      

-41,2

 

-41,2

Rahavirran suojaukset

    

-20,8

 

-1,3

 

-22,1

Myytävissä olevat rahavarat

    

0,9

 

0,7

 

1,6

Sähkönsuojaus

      

-0,9

 

-0,9

Työsuhde-etuudet

      

-1,2

 

-1,2

Muut erät

   

-1,7

    

-1,7

Oma pääoma IFRS 1.1.2014

58,0

35,8

0,0

0,0

-19,9

17,9

1 407,9

0,4

1 500,1

          

d)  Liite: Oman pääoman siltalaskelma 31.12.2014

M €

Osakepääoma

Ylikurssi- rahasto

Vararahasto

Arvon-

korotus-

rahasto

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Kertyneet voittovarat

Määräys-

vallattomien omistajien

osuus

Oma

pääoma

yhteensä

Oma pääoma FAS 31.12.2014

58,0

35,8

0,0

1,7

0,0

17,9

439,2

10,6

563,2

Muutokset

         

Rakenne- ja yhdistelytapamuutokset ja muut erät

      

6,9

-10,1

-3,3

Sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostus

      

1 115,8

 

1 115,8

Sijoituskiinteistöjen laskennalliset verot

      

-55,6

 

-55,6

Rahavirran suojaukset

    

-36,4

 

-2,4

 

-38,8

Myytävissä olevat rahavarat

    

1,4

 

0,5

 

1,9

Sähkönsuojaus

      

-0,8

 

-0,8

Työsuhde-etuudet

      

-1,4

 

-1,4

Muut erät

   

-1,7

    

-1,7

Oma pääoma IFRS 31.12.2014

58,0

35,8

0,0

0,0

-35,0

17,9

1 502,3

0,5

1 579,5

          

Muut pitkäaikaiset velat (muu pitkäaikainen työsuhde-etuus)

VVO-konsernin koko henkilöstöllä on palkkiojärjestely, jossa henkilöstöllä on oikeus etuuksiin tiettyjen palveluvuosien täyttyessä. Tästä järjestelystä on kirjattu avaavaan IFRS-taseeseen noin 1,5 miljoonan euron velka IAS 19:n Työsuhde-etuudet mukaisesti.

Aiemmin etuudesta aiheutuva kulu kirjattiin, kun etuuden saaja käytti sen.

Rahoitusvelat

IFRS-siirtymässä konsernin rahoitusvelat on luokiteltu joko käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin (johdannaisvelat) tai jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin rahoitusvelkoihin (muut rahoitusvelat). Muut rahoitusvelat koostuvat lähinnä VVO-konsernin eri velkakirjalainainstrumenteista ja ne arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon.

Konsernin rahoitusvelkojen kirjanpitoarvoja oikaistiin avaavassa IFRS-taseessa 1.1.2014 tulokseen jaksottamattomien lainapalkkioiden verran. Oikaisun vaikutus ei ollut merkittävä.

Muut oikaisut

IFRS-siirtymä ei aiheuttanut merkittäviä eroja rahavirtalaskelmaan. Siirtymän jälkeen yli kolme kuukautta pitkät talletukset käsitellään investointien rahavirrassa rahavarojen sijaan.

Vaikutukset keskeisiin tunnuslukuihin

 

FAS

IFRS

VVO-konserni

1-12/2014

1-12/2014

Liikevaihto, M€

367,9

356,5

Liikevoitto, M€

136,7

192,9

Tulos ennen veroja, M€

90,3

146,5

Osakekohtainen tulos, €

9,60

14,95

Osakekohtainen omapääoma, kirjanpitoarvo €

74,65

213,30

Osakekohtainen omapääoma, käypä arvo €

223,01

213,30

Maksuvalmius (current ratio)

0,9

0,9

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

13,3

7,2

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

5,9

5,9

Omavaraisuusaste, kirjanpitoarvo %

21,8

40,0

Omavaraisuusaste, käypä arvo %

42,0

40,0

Rahavarat, M €

122,0

114,4

Korollinen vieraspääoma, M €

1 851,9

1 850,1

   
 • Liikevaihto: IFRS -oikaisut vähensivät liikevaihtoa 11,3 miljoonaa euroa. Tämä johtui lähinnä siitä, että vaihto-omaisuuden myyntiä ei enää sisällytetä liikevaihtoon
 • Liikevoitto: oikaisut kasvattivat liikevoittoa 56,2 miljoonaa euroa, mikä johtui sijoituskiinteistöjen uudel-leenluokitteluista ja niiden arvostamisesta käypään arvoon
 • Tulos ennen veroja kasvoi IFRS-oikaisujen jälkeen 56,1 miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen oma pääoma kirjanpitoarvoin kasvoi 138,65 euroa johtuen pääosin sijoituskiinteistöjen kirjaamisesta käypään arvoon
 • Vertailukelpoinen Osakekohtainen oma pääoma käyvin arvoin laski noin 10 euroa johtuen lähinnä rahoi-tusinstrumenttien arvostamisesta käypään arvoon sekä tarkennuksista sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrittelyssä
 • IFRS-oikaisut heikensivät oman pääoman tuottoa 6,1 % omien pääomien vahvistuessa tulosta voimak-kaammin arvostettaessa sijoituskiinteistöt käypään arvoon
 • Rahavarat pienenivät -7,6 miljoonaa euroa, koska yli kolmen kuukauden talletuksia ei luokitella likvideihin rahavaroihin

Muuta

IFRS-siirtymä ei vaikuta konsernin segmenttijakoon. Siten VVO-konsernin taloudellinen kokonaisuus raportoidaan jatkossakin jaettuna kahteen segmenttiin, VVO Vapaa ja VVO Arava. Segmenttijaon perusteena on aravalainsäädännön mukainen voitonjakorajoite.

Yhteenveto IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutus tulokseen ja omaan pääomaan standardeittain esitettynä

e) Liite: Tulos

M €

1-3/2014

3-6/2014

6-9/2014

9-12/2014

1-12/2014

FAS tulos

18,4

22,1

17,7

12,8

71,0

      

IAS 40 Muutos sijoituskiinteistöjen arvostamisessa

13,2

1,5

8,7

34,4

57,8

IAS 12 Laskennalliset verosaamiset ja -velat

-1,2

-2,5

-0,3

-8,6

-12,6

IAS 39 Muutos rahoitusinstrumentit

-5,6

-5,9

-4,8

-3,8

-20,1

IAS 19 Työsuhde-etuudet

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,3

Muut oikaisut

0,0

0,0

0,0

-0,2

-0,2

Yhteensä

6,3

-7,0

3,6

21,7

24,7

      

IFRS laaja tulos

24,7

15,1

21,3

34,5

95,7

      

f) Liite: Oma pääoma

M€

1.1.2014

31.12.2014

FAS Oma pääoma

509,2

563,2

   

IAS 40 Muutos sijoituskiinteistöjen arvostamisessa

1 274,9

1 328,7

IAS 12 Laskennalliset verosaamiset ja -velat

-249,2

-255,6

IAS 39 Muutos rahoitusinstrumentit

-26,9

-47,0

IFRS 11 Yhteisjärjestelyt

-6,1

-6,2

IAS 19 Työsuhde-etuudet

-1,5

-1,7

Muut oikaisut

-0,2

-2,0

Yhteensä

990,9

1 016,2

   

IFRS Oma pääoma

1 500,1

1 579,5

   

 Tunnuslukujen laskentakaavat


Oman pääoman tuotto (ROE), %

=

Voitto/ tappio verojen jälkeen

x 100

  

Oma pääoma, kauden keskiarvo

    

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

=

Voitto/ tappio ennen veroja + Rahoituskulut

x 100

  

Taseen loppusumma - Korottomat velat, kauden keskiarvo

    

Omavaraisuusaste, %

=

Oma pääoma

x 100

  

Taseen loppusumma - Saadut ennakot

    

Loan to Value, %

=

Lainan määrä

x 100

  

Lainaa kattavien vakuuksien arvo

    

Osakekohtainen tulos, €

=

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

x 100

  

Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

    

Osakekohtainen omapääoma, €

=

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

x 100

  

Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

    

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki