Emoyhtiön tase, FAS

M €

Liite

31.12.2015

31.12.2014

VASTAAVAA

     

Pysyvät vastaavat

     

Aineettomat hyödykkeet

11

   
 

Aineettomat oikeudet

 

0,3

0,5

 

Muut pitkävaikutteiset menot

 

0,6

0,9

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

 

1,0

1,4

Aineelliset hyödykkeet

12

   
 

Maa-alueet

 

5,2

5,2

 

Koneet ja kalusto

 

0,4

0,6

 

Muu aineellinen omaisuus

 

0,2

0,2

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

 

5,8

6,0

Sijoitukset

13

   
 

Tytäryhtiöosakkeet

 

82,6

84,7

 

Osakkuusyritysosakkeet

 

0,2

0,2

 

Muut osakkeet ja osuudet

 

0,9

0,9

Sijoitukset yhteensä

 

83,6

85,8

Pysyvät vastaavat yhteensä

 

90,4

93,1

Vaihtuvat vastaavat

     
 

Pitkäaikaiset saamiset

14

340,5

161,5

 

Lyhytyaikaiset saamiset

15

99,9

69,3

 

Rahoitusarvopaperit

16

0,0

2,9

 

Rahat ja pankkisaamiset

 

3,0

0,9

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

 

443,4

234,6

VASTAAVAA

 

533,8

327,7

         

VASTATTAVAA

     

Oma pääoma

17

   
 

Osakepääoma

 

58,0

58,0

 

Ylikurssirahasto

 

35,8

35,8

 

Arvonkorotusrahasto

 

0,0

2,1

 

Vararahasto

 

0,0

0,0

 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

17,9

17,9

Edellisten tilikausien voitto

 

11,3

11,3

Tilikauden voitto

 

159,6

22,2

Oma pääoma yhteensä

 

282,6

147,3

Tilinpäätössiirtojen kertymä

18

0,0

0,0

Vieras pääoma

 

   
 

Pitkäaikainen vieras pääoma

19

108,1

108,0

 

Lyhytaikainen vieras pääoma

20

143,1

72,4

Vieras pääoma yhteensä

 

251,2

180,4

VASTATTAVAA

 

533,8

327,7

         
         

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki