25. Rahoitusriskien hallinta

VVO-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan VVO-yhtymä Oyj:n vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Tavoitteena on suojata konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernin rahoitusyksikköön.

Korkoriski

Merkittävin rahoitusriski kohdistuu lainasalkun korkokustannusten heilahteluun, jota hallitaan kiinteällä korolla sekä korkojohdannaisilla. Suurin korkoriski liittyy markkinaehtoisiin lainoihin, joiden korkoriskiä suojataan VVO-konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti korkojohdannaisilla. Tavoiteltu suojausaste on 50–100 %. Suojausaste tilinpäätöshetkellä oli 72 (68) prosenttia.

Korkotukilainojen korkoriskiä alentaa valtion korkotuki. Vuosimaksulainojen korko on sidottu Suomen kuluttajahintojen muutoksiin ja seuraavan vuoden korkokulu on tiedossa edellisenä syksynä. Valtion lainoittamissa kohteissa on käytössä omakustannusperusteinen vuokranmääritys, joten mahdollinen koronmuutos siirretään vuokriin. Rahoituspolitiikan mukaisesti VVO ei suojaa näitä lainoja korkojohdannaisilla.

Markkinakorkojen muutosten vaikutusta tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan on arvioitu alla olevassa taulukossa. Tuloslaskelmaan vaikuttava korkopositio sisältää vaihtuvakorkoiset lainat sekä korkojohdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Vaikutus omaan pääomaan tulee suojauslaskentaan kuuluvien korkojohdannaisten käyvän arvon muutoksista. Joissain markkinalainasopimuksissa on ehto, että viitekoron arvo on vähintään nolla. Markkinakorkojen ollessa tällä hetkellä negatiivisia, koronvaihtosopimuksissa voidaan joutua maksamaan sekä kiinteää että vaihtuvaa korkoa.


31.12.2015

31.12.2014

 

Tuloslaskelma

Oma pääoma

Tuloslaskelma

Oma pääoma

M€

1 %

-0,1 %

1 %

-0,1 %

1 %

-0,1 %

1 %

-0,1 %

Vaihtuvakorkoiset lainat

-7,7

0,5

-

-

-7,9

0,8

-

-

Korkojohdannaiset

9,3

-1,1

49,0

-5,2

7,1

-0,7

19,8

-2,1

Vaikutus yhteensä

1,6

-0,6

49,0

-5,2

-0,9

0,1

19,8

-2,1

         

Laskelma ei sisällä laskennallista verovaikutusta.

Maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriski

Konsernin maksuvalmius turvataan riittävien kassavarojen, yritystodistusohjelman sekä sitä tukevien luottolimiittien avulla. Vuokrausliiketoiminnan rahavirta on tasainen ja rahoituksen riittävyyttä seurataan säännöllisesti ennusteiden avulla.

Konsernin maksuvalmius oli tilikaudella hyvä. Maksuvalmiuden turvaamiseksi konsernin käytössä on emoyhtiön 200 miljoonan euron yritystodistusohjelma, 100 miljoonan euron sitovat luottolimiitit sekä 5 miljoonan euron ei-sitova luottolimiitti. Tilikauden lopussa yritystodistusohjelmasta oli laskettu liikkeelle 108,8 (64,9) miljoonaa euroa. Luottolimiittejä ei ollut käytössä tilinpäätöshetkellä.

Rahamarkkinoiden toimintaan on vaikuttanut kiristynyt pankkisäätely mikä on heijastunut pankkien lainanantoon ja rahoituksen hintaan. VVO:n vahvan taloudellisen aseman ja vakaan kassavirran vuoksi rahoituksen saatavuusriskiä ei arvioida merkittäväksi.

Rahoituksen saatavuus varmistetaan ylläpitämällä VVO:n hyvää mainetta rahoittajien keskuudessa ja säilyttämällä tarkoituksenmukainen omavaraisuusaste. Rahoituksen saatavuusriskiä pienennetään hajauttamalla lainasalkku maturiteettien ja rahoitusinstrumenttien osalta sekä laajentamalla rahoittajapohjaa. Suuriin lainojen erääntymisiin valmistaudutaan riittävän ajoissa.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty rahoitusvelkojen ja johdannaisinstrumenttien sopimusperusteiset lyhennysten ja korkojen kassavirrat.


31.12.2015

     

M€

2016

2017-2020

2021-2025

2026-2030

Myöhemmin

Korkotukilainat

79,1

182,8

17,9

3,9

29,0

Vuosimaksu- ja asuntolainat

5,1

19,4

23,7

26,9

37,2

Markkinalainat

60,3

447,3

405,4

120,9

89,7

Muut lainat

0,2

1,0

2,6

0,1

0,3

Yritystodistukset

109,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Korkojohdannaiset

11,5

39,3

28,6

10,4

4,5

Yhteensä

265,7

689,8

478,2

162,2

160,7

      

31.12.2014

     

M€

2015

2016-2019

2020-2024

2025-2029

Myöhemmin

Korkotukilainat

51,5

228,3

109,8

44,4

267,9

Vuosimaksu- ja asuntolainat

22,1

84,3

99,3

81,6

294,5

Markkinalainat

20,3

241,9

477,8

172,3

80,4

Muut lainat

0,9

1,6

3,1

0,6

0,7

Yritystodistukset

65,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Korkojohdannaiset

9,2

29,2

17,1

3,8

0,0

Yhteensä

169,0

585,2

707,1

302,7

643,4

      

31.12.2015 lukuihin ei sisälly Myytävänä olevien pitkäaikaisten omaisuuserien velkoja.

Hintariski

Konserni käyttää sähköjohdannaisia suojautuakseen sähkön hintariskiltä. Sähköjohdannaisilla suojataan erittäin todennäköisiä tulevia sähköostoja ja suojausten kaupankäynti on ulkoistettu konsernin ulkopuoliselle asiantuntijalle. Sähköjohdannaisiin ei sovelleta suojauslaskentaa.

Konsernin ylimääräiset kassavarat voidaan sijoittaa rahapolitiikassa hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kohdistuu hintariskiä, jota hallitaan sijoitusomaisuutta hajauttamalla. Sijoituksiin ei liity valuuttariskiä.

Sähköjohdannaisten ja myytävissä olevien rahoitusvarojen herkkyys markkinahinnan +/-10 % muutoksille on esitetty alla olevassa taulukossa.


  

31.12.2015

   

31.12.2014

 
 

Tuloslaskelma

Oma pääoma

Tuloslaskelma

M€

10 %

-10 %

10 %

-10 %

10 %

-10 %

10 %

Sähköjohdannaiset

0,3

-0,3

-

-

0,4

-0,4

-

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-

-

2,9

-2,9

-

-

5,5

Vaikutus yhteensä

0,3

-0,3

2,9

-2,9

0,4

-0,4

5,5

        

Laskelma ei sisällä laskennallista verovaikutusta.

Luottoriski

VVO-konsernilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Myyntisaamisista valtaosa koostuu vuokrasaamisista, jotka ovat hyvin hajautuneet. Vuokrasaatavien luottoriskiä pienentää lisäksi vuokravakuuksien käyttö.

Myyntisaamisten ikäjakauma

  

M€

31.12.2015

 

Alle kuukauden

1,0

28,5 %

1-3 kuukautta

2,2

60,2 %

3-6 kuukautta

0,2

6,8 %

6-12 kuukautta

0,1

1,8 %

Yli vuosi

0,1

2,7 %

Yhteensä

3,6

100,0 %

   

Rahoitustoimintaan liittyy sijoitusten ja johdannaissopimusten osalta vastapuoliriskiä. Riskiä hallitaan valitsemalla vakavaraisia vastapuolia ja riittävällä hajautuksella.

Valuuttariski

Konsernin kassavirrat ovat euromääräisiä eikä liiketoimintaan sisälly valuuttariskejä.


Pääomarakenteen hallinta

Konsernin pääomarakenteen hallinnan tavoitteena on optimoida pääomarakenne suhteessa kulloinkin vallitsevaan markkinatilanteeseen. Tavoitteena on pääomarakenne, joka parhaiten varmistaa konsernin pitkän ajan strategiset toimintaedellytykset ja tukee yhtiön kasvutavoitteita.

Konsernin pääomarakenteeseen vaikuttavat tuloksen lisäksi mm. investoinnit, omaisuuden myynnit, ostot, osingonjako ja oman pääoman ehtoiset järjestelyt sekä käypään arvoon arvostaminen. Konsernin lainoissa ei ole rahoituskovenantteja, mutta keskeisiä tunnuslukuja seurataan konsernissa säännöllisesti.

VVO-yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin omavaraisuusasteen pitkän tähtäimen tavoitteeksi yli 35 prosenttia. Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2015 oli 41,1 (40,0) %. VVO:n korkokulujen maksukykyä kuvaava korkokatekerroin 31.12.2015 oli 4,6. VVO-konsernin korollinen vieras pääoma oli 1 494,6 (1 850,1) miljoonaa euroa. Korollisesta vieraasta pääomasta on siirretty Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin 460,7 miljoonaa euroa. Omavaraisuusasteen laskentaperiaate on esitetty tilinpäätöksen kohdassa tunnuslukujen laskentakaavat.

M €

31.12.2015

31.12.2014

Korollinen vieraspääoma

1 494,6

1 850,1

Rahavarat

116,0

114,4

Korollinen nettovelka

1 378,5

1 735,7

Oma pääoma yhteensä

1 739,1

1 579,5

Taseen loppusumma

4 236,1

3 957,2

Omavaraisuusaste, %

41,1

40,0

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki