Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

M €

1-12/2015

1-12/2014

Liiketoiminnan rahavirta

  

Voitto ennen satunnaisia eriä

129,1

2,7

Oikaisut:

  

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset

0,7

0,7

Rahoitustuotot ja -kulut

-130,7

-4,1

Muut oikaisut

-0,3

0,0

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-1,2

-0,7

Käyttöpääoman muutos:

  

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos

0,4

-0,7

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos

0,1

-0,1

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä, varauksia ja veroja

-0,8

-1,6

   

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista

-4,2

-2,8

Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta

0,8

0,8

Maksetut välittömät verot

-6,9

-5,0

Liiketoiminnan rahavirta

-11,1

-8,5

   

Investointien rahavirta

  

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

 

-0,2

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

0,1

 

Muiden sijoitusten luovutustulot

0,2

 

Myönnetyt pitkäaikaiset lainat

-179,1

 

Pitkäaikaisten lainasaamisten takaisinmaksut

0,1

 

Ostetut tytäryhtiöosakkeet *)

 

-1,0

Myydyt tytäryhtiöosakkeet *)

 

4,2

Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet

 

0,6

Rahoitusarvopapereiden luovutustulot

4,1

 

Saadut korot ja osingot investoinneista

133,1

6,2

Investointien rahavirta

-41,6

9,8

   

Rahoituksen rahavirta

  

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-0,4

-0,4

Lyhytaikaisten lainojen nostot

317,0

196,1

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-264,6

-200,2

Maksetut osingot

-22,2

-16,3

Saadut konserniavustukset

25,0

16,7

Rahoituksen rahavirta

54,7

-4,1

   

Rahavarojen muutos

2,1

-2,9

   

Rahavarat kauden alussa

0,9

3,8

Rahavarat kauden lopussa

3,0

0,9

   

*) Ostetut ja myydyt osakkeet vähennettynä hankintahetken rahavaroilla.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki