Hallinto 2015

Hallitus

Hallitukseen kuuluivat 19.3.2015 saakka puheenjohtaja Riku Aalto ja varapuheenjohtaja Tomi Aimonen sekä jäsenet Matti Harjuniemi, Olli Luukkainen, Reima Rytsölä, Jan-Erik Saarinen ja Ann Selin.

19.3.2015 alkavalle kaudelle hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Riku Aalto ja jäseniksi Matti Harjuniemi, Olli Luukkainen, Jorma Malinen, Reima Rytsölä, Jan-Erik Saarinen ja Ann Selin. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Tomi Aimosen.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokuntia on kaksi: palkitsemis- ja tarkastusvaliokunta.

Palkitsemisvaliokunnassa toimivat 19.3.2015 saakka puheenjohtajana Riku Aalto ja jäseninä Tomi Aimonen ja Ann Selin. Palkitsemisvaliokunnassa toimivat 19.3.2015 lähtien puheenjohtajana Riku Aalto ja jäseninä Olli Luukkainen, Reima Rytsölä ja Ann Selin.

Tarkastusvaliokunnassa toimivat 19.3.2015 saakka puheenjohtajana Riku Aalto ja jäseninä Matti Harjuniemi ja Reima Rytsölä. Tarkastusvaliokunnassa toimivat 19.3.2015 lähtien puheenjohtajana Tomi Aimonen ja jäseninä Matti Harjuniemi, Jorma Malinen ja Jan-Erik Saarinen.

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunnassa toimivat 19.3.2015 saakka puheenjohtajana Jarkko Eloranta ja jäseninä Timo Ritakallio, Pasi Pesonen ja Ville-Veikko Laukkanen. Nimitysvaliokunnassa toimivat 19.3.2015 lähtien puheenjohtajana Jarkko Eloranta ja jäseninä Ville-Veikko Laukkanen, Pasi Pesonen ja Esko Torsti.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajana toimi katsausvuonna DI, MBA Jani Nieminen. Toimitusjohtajan sijainen oli talousjohtaja, ekonomi Raimo Vehkaluoto 18.5.2015 asti, jolloin Erik Hjelt aloitti uutena talousjohtajana ja toimitusjohtajan varamiehenä.

Johtoryhmä

VVO-konsernin johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Jani Nieminen (pj.), talousjohtaja Raimo Vehkaluoto 18.5.2015 asti ja talousjohtaja Erik Hjelt 18.5.2015 alkaen, asiakkuusjohtaja Juha Heino, investointijohtaja Mikko Suominen, kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen, markkinointi- ja viestintäjohtaja Irene Kantor sekä ICT- ja kehitysjohtaja Mikko Pöyry. Johtoryhmän kokouksiin osallistuivat toimitusjohtajan harkinnalla myös konsernilakimies Tiina Heinonen ja sisäinen tarkastaja Jouni Heikkinen.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kai Salli, KHT.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2015. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2014, päätettiin maksaa 8.4.2015 osinkoa A-osakkeelle kolme euroa osakkeelta eli yhteensä 22 207 680,00 euroa, myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta sekä päätettiin vahvistaa hallituksen kokouspalkkioksi 600 euroa/kokous sekä lisäksi vuosipalkkioksi 19.3.2015 alkavalle toimikaudelle seuraavaa: puheenjohtaja 20 000 euroa, varapuheenjohtaja 11 000 euroa sekä jäsenet 8 000 euroa.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka alkoi 19.3.2015. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Riku Aalto (pj), Tomi Aimonen, Matti Harjuniemi, Olli Luukkainen, Jorma Malinen, Reima Rytsölä, Jan-Erik Saarinen ja Ann Selin.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli.

Lisäksi yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiön hallituksen 27.2.2015 päivätty ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 § 2 momentin tarkoittaman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että osakeannissa annettavia uusia osakkeita tai vaihtovelkakirjoja annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 1 480 512 kappaletta yhtiön uusia A-sarjan osakkeita ja että osakeannilla voidaan luovuttaa yhteensä 600 978 kappaletta yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita.

Kokouksessa käsiteltiin myös yhtiön osakkeenomistajien, jotka omistavat yhteensä 51,25 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdotus yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnasta. Valiokunnan tehtävänä on muun muassa valmistella ja tehdä esitys hallituksen valinnasta ja palkkioista varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunnan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valitsi nimitysvaliokuntaan seuraavat henkilöt: Jarkko Eloranta (puheenjohtaja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry), Pasi Pesonen (järjestöjohtaja, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ), Ville-Veikko Laukkanen (johtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Esko Torsti (johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Riku Aallolla on kokouksissa läsnäolo-oikeus.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki