29. Lähipiiritapahtumat

Lähipiiri

VVO-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä tytär-, osakkuus- ja yhteisjärjestelyt sekä johtoon kuuluvat avainhenkilöt, joita ovat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja heidän läheiset perheenjäsenensä. Omistajat, joiden omistusosuus on VVO-konsernissa 20 prosenttia tai enemmän katsotaan aina olevan lähipiiriä. Omistusosuuden jäädessä alle 20 prosentin luetaan omistaja lähipiiriin silloin, kun hänellä muutoin katsotaan olevan huomattava vaikutusvalta esimerkiksi hallituspaikan kautta.

Liiketoimet omistajien kanssa koostuvat vuokra- ja vakuutussopimuksista sekä yksittäisestä osakekaupasta. Lähipiiriliiketoimissa toteutuneiden ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja.

Konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet on esitetty liitteessä 31.

Liiketoimet omistajien kanssa

  

M €

31.12.2015

31.12.2014

Vuokrasopimukset

0,1

0,1

Vakuutusmaksut

3,9

4,2

Yhteensä

4,0

4,2

   

Avoimet saldot muun lähipiirin kanssa

  

M €

31.12.2015

31.12.2014

Velat

0,3

0,5

   

Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden työsuhde-etuudet

  

M €

31.12.2015

31.12.2014

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

2,1

1,6

   

Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot

  

M €

31.12.2015

31.12.2014

Toimitusjohtaja

0,7

0,5

Varatoimitusjohtajat

0,5

0,3

Hallitus

0,1

0,1

Yhteensä

1,3

0,9

   

VVO-konsernin henkilöstölle ei makseta eri korvausta heidän toimiessaan hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana konserniin kuuluvissa yrityksissä.

Hallituksen jäsenille ei ole tilikauden aikana luovutettu osakkeita tai osakejohdannaisia oikeuksia.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 vuotta. Johtoryhmän jäsenten osalta noudatetaan maksuperusteista käytäntöä, jossa ryhmäeläkevakuutukseen maksetaan vuodessa kahden kuukauden verotettavaa ansiota vastaava vakuutusmaksu.

Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on kaksitoista kuukautta.

 

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki