17. Oma pääoma

M €

31.12.2015

31.12.2014

Osakepääoma 1.1.

58,0

58,0

Osakepääoma 31.12.

58,0

58,0

Ylikurssirahasto 1.1.

35,8

35,8

Ylikurssirahasto 31.12.

35,8

35,8

Arvonkorotusrahasto 1.1.

2,1

2,1

Vähennykset

-2,1

 

Arvonkorotusrahasto 31.12.

0,0

2,1

Vararahasto 1.1.

0,0

0,0

Vararahasto 31.12.

0,0

0,0

Sijoitetun vapaan oman pääoman

  

rahasto 1.1.

17,9

17,9

Sijoitetun vapaan oman pääoman

  

rahasto 31.12.

17,9

17,9

Edellisten tilikausien voitto 1.1.

33,5

27,6

Osingonjako

-22,2

-16,3

Edellisten tilikausien voitto 31.12.

11,3

11,3

Tilikauden voitto

159,6

22,2

Yhteensä

282,6

147,3

   

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta

  

M €

31.12.2015

31.12.2014

Sijoitetun vapaan oman pääoman

  

rahasto

17,9

17,9

Voitto edellisiltä tilikausilta

11,3

11,3

Tilikauden voitto

159,6

22,2

Yhteensä

188,7

51,3

   

Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain

  

M kpl

31.12.2015

31.12.2014

A-sarja (20 ääntä/osake)

7,4

7,4

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki