Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

VVO-Yhtymä Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka toimii VVO-konsernin emoyhtiönä.

VVO-konsernin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen lakeja ja säädöksiä, säännöksiä sekä VVO-yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestystä. Lisäksi konsernissa noudatetaan yhtiön hallituksen määrittämiä hallinnointiperiaatteita.

Tämä selvitys esitetään toimintakertomuksesta erillisenä.

Hallinto ja ohjausjärjestelmä

Suomen osakeyhtiölain ja VVO:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön määräysvalta ja hallinto on jaettu yhtiökokouksessa edustettujen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

VVO-yhtymä Oyj laatii konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja suomalaisten täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki