Tase ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 4 236,1 (3 957,2) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 1 739,1 (1 579,5) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste 31.12.2015 oli 41,1 (40,0) prosenttia ja VVO Vapaa -liiketoiminnan omavaraisuusaste 31.12.2015 oli 45,7 (45,8) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma 234,85 (213,30) euroa. Konsernin oman pääoman tuotto oli 10,8 (7,2) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 7,6 (5,9) prosenttia.

Konsernin maksuvalmius oli koko tilikauden hyvä. Konsernin likvidit rahavarat olivat tilikauden lopussa 116,0 (114,4) miljoonaa euroa. Tilikauden lopussa yritystodistusohjelmasta oli käytössä 108,8 (64,9) miljoonaa euroa. VVO-yhtymä Oyj solmi vuoden aikana 100 miljoonan euron sitovat kahdenväliset luottolimiittisopimukset, joiden maturiteetti on 2-5 vuotta. Lisäksi solmittiin 5 miljoonan euron suuruinen ei-sitova luottolimiitti. Luottolimiitit olivat käyttämättä tilinpäätöshetkellä.

Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 1 494,6 (1 850,1) miljoonaa euroa, joista markkinaehtoisten lainojen määrä oli 1 114,9 (930,7) miljoonaa euroa. Markkinaehtoisten lainojen suojausaste oli 72 (68) prosenttia. Tilikaudella nostettiin uutta pitkäaikaista rahoitusta 195,9 (124,2) miljoonaa euroa. Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin velkaeriin siirrettiin korollisista veloista 460,7 miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskauden aikana 37,1 (47,3) miljoonaa euroa. Rahoituskuluja laskivat pienentyneet korkokulut, käyvän arvon muutos ei-suojauslaskennan piiriin kuuluvista johdannaisista sekä sijoitusten myyntivoitot.

Katsauskauden lopussa lainasalkun keskikorko oli 2,2 (2,6) prosenttia sisältäen korkojohdannaiset. Lainojen keskimaturiteetti tilikauden lopussa oli 9,8 (10,4) vuotta.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki