Ympäristön huomioiminen

Viisas energian käyttö on ollut keskeinen osa strategiaa koko yhtiön olemassaolon ajan. Konsernin keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät rakennuttamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Merkittävin ympäristövaikutus on asuntokannan energiankäytöstä syntyvillä hiilidioksidipäästöillä. Suomessa rakennusten energiankulutus on 39 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta, mikä merkitsee 30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä.

Kiinteistökannan energiankäyttöä tehostetaan ylläpidolla ja käyttöön liittyvillä toimenpiteillä asumisviihtyvyys huomioiden. Kiinteistöjen vuosittaiset hoitokulut ovat noin 140 miljoonaa euroa, josta runsas kolmannes on energiaan kohdistuvia kuluja. Paremmalla energiatehokkuudella hillitään kiinteistöjen hoitokulujen nousua ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Ilman viisasta energian käyttöä kustannusten osuus olisi kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti energian hinnan nousun vuoksi.

Vuonna 2015 VVO-konsernin kiinteistökannan lämpötilakorjattu lämmitysenergian ominaiskulutuksen muutos oli -0,8 % (2014, -0,8 %) edeltävään vuoteen verrattuna. Vastaavasti vedenkulutuksen ominaiskulutuksen muutos oli -1,1 % (-0,6 %) ja kiinteistösähkön ominaiskulutuksen muutos -2,6 % (2014, -0,7 %).

VVO-konsernin toiminnan lähtökohtana ovat terveelliset ja turvalliset asumisolosuhteet. Kiinteistönhoidon laadunhallintajärjestelmän (Laaki) avulla pidetään yllä kiinteistöjen talotekniikan energiatehokkaita asetuksia ja varmistetaan terveelliset asumisolosuhteet.

Uusissa kiinteistöissä mitataan huonelämpötiloja ja ilmanvaihdon toimintaa automaattisesti. Hyvänä esimerkkinä tästä on Lauri Korpisen katu 10:n edistyksellinen ilmanvaihdon ohjaus. Vanhemmissa taloissa tehdään säännöllisiä otantamittauksia. Mittaustiedon avulla varmistetaan asumisterveysasetuksen mukaiset hyvät olosuhteet ja kiinteistöjen energiatehokas käyttö.

Oman kehitystyön lisäksi VVO-konserni on mukana energiatehokkuuden kumppanuussopimuksissa. Konserni allekirjoitti ilmastokumppanuussopimuksen Helsingin kaupungin kanssa vuonna 2012. Yhteistyö jatkui vuonna 2015. Konserni on jo aiemmin sitoutunut Vuokratalojen Energiatehokkuussopimukseen (VAETS), jossa tavoitteiksi on asetettu seitsemän prosentin lämmitysenergiansäästö vuoden 2009 tasoon verrattuna. Uuden sitoumuksen myötä säästötavoitteet ovat Helsingissä korkeammat kuin muualla maassa. Vuokratalojen Energiatehokkuussopimuksessa (VAETS) vuodelle 2016 asetetut tavoitteet on saavutettu jo aiemmin ja kiinteistösähkön osalta ylitetty.

VVO-konserni on mukana kehittämässä asumisen elinkaaritehokkaita ratkaisuja uudis- ja korjausrakentamisessa. Myös rakentamismääräykset ohjaavat energiankäytön tehostamiseen. Konserni lisää tulevina vuosina ilmanvaihdon lämmön talteenottoa olemassa olevassa rakennuskannassa lämpöpumppujen avulla.

Käytetyn lämpöenergian tuotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt olivat 54 000 (63 000) tonnia. VVO-konserni pyrkii vähentämään energiankäytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia käyttämällä kiinteistösähkönä hiilivapaasti tuotettua energiaa. 99 prosentissa kiinteistöistä käyttää lämmitykseen kaukolämpöä.

Energiankäytöstä syntyvien ympäristövaikutuksien vähentämisen lisäksi ympäristötyötä tehdään muun muassa jätteiden kierrätyksessä. Yhdyskuntajätteiden hyödyntäminen materiaalina tai energiana on yli kaksinkertaistunut viimeisen 15 vuoden aikana. Jätemäärän kasvu on syönyt osan tästä hyödystä. Suomessa kierrätykseen menee vain noin kolmannes jätteistä, vaikka tavoite vuodelle 2016 on 50 prosenttia.

Jätesäiliöantureita Helsingin Lumo-kohteissa

Neljään Helsingin Lumo-kohteeseen asennettiin vuoden 2015 lopulla Enevo Oy:n jätesäiliöiden täyttymistä seuraavat anturit. Niiden tarkoitus on lisätä jätehuollon läpinäkyvyyttä, reaaliaikaista seurattavuutta ja kustannustehokkuutta sekä mahdollistaa jätesäiliöiden tarpeenmukainen tyhjennys tulevaisuudessa. Anturit keräävät ja analysoivat tietoa jäteastioista sensoreiden avulla mahdollistaen kustannustehokkaan jätteenkeräyksen.

Laite välittää tiedot jäteastian tilanteesta 3G-verkon kautta pilvipalveluun. VVO-konsernin tavoitteena on valjastaa esineiden internet (IoT) tarpeenmukaiseen jätehuoltoon ensimmäisten joukossa.


Climate Leadership Council ja asumisen ilmastotyö

VVO-konserni liittyi yritysten ilmastotyötä kehittävään aktiiviseen ryhmään eli Climate Leadership Council ry:hyn (CLC). Suomalaisten huippuyritysten ja yhteisöjen perustamassa CLC:ssä on mukana 23 eri alojen johtavaa yritystä ja yhteisöä ja uusia jäseniä on liittymässä mukaan.

Green Office

VVO-konsernin pääkonttori Helsingissä on ollut Green Office -toimisto ohjelman perustamisesta asti. Vuonna 2015 Hämeenlinnan ja Tampereen VVO-kotikeskukset muuttuivat Green Officeiksi ja tavoitteena on, että lopulta VVO-konserni on tulevaisuudessa valtakunnallinen Green Office -toimija.

Energian kulutus

 

2015

2014

Lämpöenergian kokonaiskulutus (GWh)

346

384

Lämpöindeksi koko kanta (kWh/rm3)

39,0

39,4

Veden kokonaiskulutus miljoonaa kuutiometriä

3,6

3,7

Veden ominaiskulutus (l/rm3)

347

351

Kiinteistösähkön kokonaiskulutus (GWh)

50,1

51,3

Kiinteistösähkön ominaiskulutus (kWh/rm3)

4,8

4,9

CO₂ (tonnia)

54 000

63 000

    
 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki