Konsernitase, IFRS

M €

Liite

31.12.2015

31.12.2014

1.1.2014

VARAT

    

Pitkäaikaiset varat

    

Aineettomat hyödykkeet

13

1,1

1,4

1,7

Sijoituskiinteistöt

3, 11

3 464,9

3 708,8

3 510,3

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

12

31,2

31,7

32,3

Osuudet osakkuusyrityksistä

 

1,0

3,5

3,2

Rahoitusvarat

14

0,5

0,6

0,6

Pitkäaikaiset saamiset

15

2,2

2,8

3,8

Laskennalliset verosaamiset

16

12,0

11,8

7,4

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 

3 513,1

3 760,6

3 559,4

Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat

3, 11

541,0

0,0

0,0

Lyhytaikaiset varat

    

Vaihto-omaisuus

17

1,0

3,0

5,3

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat

    

verosaamiset

 

1,7

1,4

0,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset

18

8,8

9,6

13,2

Rahoitusvarat

 

54,6

68,3

65,8

Rahavarat

19

116,0

114,4

130,2

Lyhytaikaiset varat

 

182,0

196,7

214,6

VARAT

 

4 236,1

3 957,2

3 774,0

     

OMA PÄÄOMA JA VELAT

    

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

    

Osakepääoma

20

58,0

58,0

58,0

Ylikurssirahasto

 

35,8

35,8

35,8

Käyvän arvon rahasto

 

-32,6

-35,0

-19,9

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

17,9

17,9

17,9

Kertyneet voittovarat

 

1 659,4

1 502,3

1 407,9

Emoyhtiön omistajien osuus

 

1 738,5

1 579,0

1 499,6

Määräysvallattomien omistajien osuus

 

0,6

0,5

0,4

Oma pääoma yhteensä

 

1 739,1

1 579,5

1 500,1

     

VELAT

    

Pitkäaikaiset velat

    

Lainat

21

1 259,8

1 689,3

1 657,2

Laskennalliset verovelat

16

429,8

405,9

392,8

Johdannaissopimukset

22

48,4

53,7

29,1

Varaukset

23

0,9

1,5

1,3

Muut pitkäaikaiset velat

 

7,1

7,4

8,0

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 

1 746,0

2 157,7

2 088,5

Myytävänä olevat pitkäaikaiset velat

3

467,1

0,0

0,0

Lyhytaikaiset

    

Lainat

21

234,7

160,8

132,6

Johdannaissopimukset

22

1,3

1,1

1,2

Tilikauden verotettavaan tuloon

    

perustuvat verovelat

 

9,9

12,3

5,9

Ostovelat ja muut velat

24

38,0

45,9

45,7

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 

283,9

220,0

185,4

Velat yhteensä

 

2 497,1

2 377,8

2 273,9

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

4 236,1

3 957,2

3 774,0

     

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki