14. Rahoitusvarojen ja -velkojen arvot luokittain

       

31.12.2015

   

M€

Tasearvo yhteensä

TASO 1

TASO 2

TASO 3

Käypä arvo yhteensä

Rahoitusvarat

         

Käypään arvoon arvostettavat

         
 

Korkojohdannaissaamiset

1,9

-

1,9

-

1,9

 

Sähköjohdannaissaamiset

0,8

0,8

-

-

0,8

 

Myytävissä olevat sijoitukset

29,7

27,3

2,0

0,5

29,7

             

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

         
 

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

6,2

2,0

4,2

-

6,2

 

Lainat ja muut saamiset

19,0

19,0

-

-

19,0

 

Myyntisaamiset

3,6

     

3,6

             

Rahoitusvelat

         

Käypään arvoon arvostettavat

         
 

Korkojohdannaisvelat

-50,3

-

-50,3

-

-50,3

 

Sähköjohdannaisvelat

-2,0

-2,0

-

-

-2,0

             

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

         
 

Muut korolliset velat

1395,0

-

1395,0

-

1395,0

 

Joukkovelkakirjalaina

99,6

-

100,0

-

100,0

 

Ostovelat

10,6

     

10,6

             
       

31.12.2014

   

M€

Tasearvo yhteensä

TASO 1

TASO 2

TASO 3

Käypä arvo yhteensä

Rahoitusvarat

         

Käypään arvoon arvostettavat

         
 

Korkojohdannaissaamiset

1,1

-

1,1

-

1,1

 

Sähköjohdannaissaamiset

0,5

0,5

-

-

0,5

 

Myytävissä olevat sijoitukset

56,1

49,1

6,4

0,6

56,1

             

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

         
 

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

6,8

2,0

4,8

-

6,8

 

Lainat ja muut saamiset

6,0

6,0

-

-

6,0

 

Myyntisaamiset

4,3

     

4,3

             

Rahoitusvelat

         

Käypään arvoon arvostettavat

         
 

Korkojohdannaisvelat

-54,9

-

-54,9

-

-54,9

 

Sähköjohdannaisvelat

-1,5

-1,5

-

-

-1,5

             

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

         
 

Muut korolliset velat

1 750,6

-

1 750,6

-

1 750,6

 

Joukkovelkakirjalaina

99,5

-

100,0

-

100,0

 

Ostovelat

15,0

     

15,0

             
             

Lainojen käypä arvo on sama kuin lainojen nimellisarvo. Kauden aikana ei ole tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkiatasojen välillä.

Korkojohdannaisten tarkempi erittely suojauslaskentaan kuuluvien ja ei-suojauslaskentaan kuuluvien johdannaisten käyvistä arvoista on esitetty liitetiedossa 22.

Rahoitusvarat ja -velat, jotka arvostetaan käypään arvoon, luokitellaan kolmelle käyvän arvon hierarkian tasolle arvostusmenetelmien luotettavuuden mukaisesti:

Taso 1:
Instrumentin käypä arvo perustuu täysin samanlaisten instrumenttien noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2:
Samanehtoiselle instrumentille on olemassa aktiivisilla markkinoilla noteerattu markkinahinta, joka voi kuitenkin olla johdettu suoraan tai epäsuoraan noteeratuista markkinatiedoista.

Taso 3:
Instrumentille ei ole olemassa aktiivista markkinaa, käypä arvo ei ole luotettavasti johdettavissa ja käyvän arvon määrityksessä on käytetty syöttötietoja, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Taso 3 täsmäytyslaskelma

Myytävissä olevat sijoitukset

M€

31.12.2015

31.12.2014

Tilikauden alussa

0,6

0,6

Vähennykset

0,0

0,0

Tilikauden lopussa

0,5

0,6

   

Myytävissä olevat sijoitukset hierarkiatasolla 3 ovat sijoituksia noteeraamattomiin osakkeisiin ja ne arvostetaan hankintamenoon, koska niiden käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää toimivan markkinan puuttuessa.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki