Vaikuttaminen vuokra-asumisen puolesta

VVO-konserni osallistuu asuntopoliittiseen keskusteluun, jotta vuokra-asuntojen määrä voisi edelleen kasvaa muun muassa työn perässä muuttavien tarpeiden mukaan. Konsernin talouden vakaa kehitys ja pitkäjänteinen omistajakunta mahdollistavat vastuullisen vuokra-asumisen kehittämistä Suomessa.

Konserni julkaisi asuntopoliittiset teesinsä vuoden 2015 alkupuolella laajan vuokra-asuntotarjonnan sekä riittävän uudistuotannon volyymin varmistamiseksi.

Teesit asuntopolitiikan kehittämiseksi

1. Vuokra-asuntotuotannon lisääminen on työvoiman liikkuvuudelle tärkeää

Laajan vuokra-asuntotarjonnan varmistaminen sekä riittävä uudistuotannon volyymi parantavat asunnon etsijän asemaa ja lisäävät valinnanvapautta. Vuokra-asuntotuotannon aktiivisuutta on lisättävä sääntelyn purkamisella ja panostamalla tarjonnan lisäämisen kannustavuuteen.

Asuntorakentamista hidastaviin tekijöihin on puututtava aktiivisesti. Vuokra-asuntoja on toteutettava kysynnän ja asukkaiden tarpeiden mukaisesti panostamalla pieniin huoneistotyyppeihin. Kuntien on kaavoitettava riittävästi rakentamiskelpoista tonttimaata ja tyhjillään olevia toimistoja on muutettava asuinkäyttöön. Kaavoitus sekä rakennus- ja ympäristölupaprosessit on saatava toimimaan joutuisasti.

2. Uudisrakentamisen tuotannon parantamisedellytykset

Rakentamisen kalleutta aiheuttaviin tekijöihin on puututtava systemaattisesti. Normien ja säädösten vähentäminen ei aiheuta kustannuksia, ja väljemmillä säädöksillä pystytään toteuttamaan turvallisia ja hyviä asuntoja. Yksityiskohtaisia asuntojen koko-, julkisivu-, esteettömyys-, autopaikka- ja väestönsuojavaatimuksia on kevennettävä. Kaavoitus- ja suunnitteluratkaisuissa on panostettava taloudelliseen ja toiminnalliseen kokonaistarkasteluun. Riittävällä kaavoituksella ja rakentamiskelpoisen tonttimaan tarjonnalla voidaan pysäyttää jatkuva tonttimaan kallistuminen.

3. Asumisen hinnan jatkuva kustannusnousupaine on saatava kuriin

Päätöksenteossa on otettava huomioon sen vaikutukset asumisen hintaan. Veroratkaisut, esimerkiksi energiaverotus ja kiinteistöverot, aiheuttavat selkeää painetta vuokrien jatkuvalle nousulle. Vastaavasti kuntatalouden paikkaaminen kunnallisten jäte-, vesi- ja energiayhtiöiden tariffimuutoksilla heijastuu välittömästi asumiseen.

4. Vastuullinen ja kestävä toiminta otettava keskiöön

Vuokra-asuntojen toteuttaminen ja omistaminen on pitkäjänteistä toimintaa, jota on tehtävä vastuullisesti. Toimintakentässä sääntelyn ennakoitavuuden ja pysyvyyden varmistaminen on tärkeää: vuokrataloinvestoinnit tehdään kymmeniksi vuosiksi.

Harmaan talouden torjuntaan ja kiinteistöjen viisaaseen energian käyttöön on panostettava taloudellisesti kestävillä ratkaisuilla. Asuntokannan korjaustoimintaan on varauduttava ja sen toteuttamiseen on panostettava systemaattisesti. Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen toiminta läpi kiinteistöjen elinkaaren ja tasaisen asumiskustannusten kehittyminen on asukkaan edun mukaista. Korjaustoimintaa on toteutettava koko kiinteistön elinkaaren ajan, eikä asuinalueita saa päästää rapistumaan korjaustoimintaa laiminlyömällä.

5. Asumisen tukemisen on vastattava asumistarpeisiin

Ero asumisen ja tuotannon tukemisen välillä on selkeytettävä. Työvoiman liikkuvuutta parannetaan kohdentamalla asumisen tuki sitä tarvitseville ja suoraan asumisen hintaan. Ihmisen on voitava valita tarpeidensa mukainen koti. Asumistuki kohdentuu asukkaalle ja siirtyy muuttaessa asukkaan mukana. Kohdekohtainen korkotuki omavastuuvuokranmäärityksessä on seinien välityksellä tehtävää asumistukea, josta on siirryttävä suoraan asumiskustannuksen tukemiseen.

Tuotannon tukeminen tulee tehdä malleilla, jotka aidosti kannustavat kohteiden toteuttamiseen, kuten käynnistysavustuksilla.

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki